Indrukwekkend drukwerk

Beroepsvoorwaarden en algemene voorwaarden eigen aan het drukkerijbedrijf

Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

Artikel 1

Opdrachtgever is wie de order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft de order uit te voeren.

Artikel 2

Het bezorgen aan een leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden,…) met verzoek, zonder uitdrukkelijkvoorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering vna het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakt kosten te vergoeden.

Artikel 3

De offerten van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Wanneer de lonen en /of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt. De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laatste van de opdrachtgever vallen. De geldigheidsduur van een offerte bedraagd één maand voor de uitvoering van een opdracht binnnen de drie maand. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

Artikel 4

Bij samengestelde prijsopgavenbestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de order tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

Artikel 5

Elke persoon of firma die een bestelling doet met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien de leverancier zich met deze van wijze van factureren akkoord heeft verklaard, behalve als die gevallen waarin de derde de bestelbon heeft medeondertekend.
Reproductierechten en vermelding van de naam van de leverancier

Artikel 6

De leverancier is niet verantwoordelijk voor de inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de druk- of reproductieopdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.

Artikel 7

Indien de wet zulks vereist mag de opdrachtgever zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publicitietsagent of anderen reeds vermeld staat.
Zetsel, materiaal van de leverancier, drukproeven en goed voor druk

Artikel 8

De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen. De leverancieris niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt.

Artikel 9

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkeheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door de problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 10

Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige drukproef bv laserprint, blauwdruk of impositieproef. Verzorgde proefdrukken o.a. in getrouwe kleuren en /of op oplagepapier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proefdruk, dan is de leverancier in geen enkel geval verantwoordelijk voor de kwalitiet van het eindproduct.

Artikel 11

De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide zetfouten en woordsplitsingsfouten verbeteren, maar is niet verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige- of grammaticale fouten. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welek aard ook (in tekst, in bewerking o plaatsing van illustraties, in de formaten, in het druk- of bindwerk, enz) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoertermijn. Dit geldt eveneens voor de machinebestanden in afwachting van de “goed voor druk”. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 12

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekende en ondertekende “goed voor druk” ontslaat de leverancier van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. Bewaring

Artikel 13

Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, … bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke verantwoordelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier. Offsetplaten worden niet bewaard.

Leveringstermijn

Artikel 14

De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengt in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van de “goed voor druk”, in gebreke is gebleven. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering vna de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog , die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffe de leverancier van iedere aansrpakelijkheid en stellen hem in de mogelijkeheid om , naargelang van het geval, hetijz zijn verbintenissen te korten , hetijz de overkomsten te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer al dusdanig beschouwd: oorlog , burgeroorlog, mobilisatie, ontlusten, staking of lock-out, zowel bij de leverancier als bij de toeleverancier, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
Periodieken – opzeg

Artikel 15

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbieding van de hierna bepaalde opzegtermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en wienstderving gedurende de niet-nageleefde periode.

Opzegtermijnen:

Afwijkingen

Artikel 16

Voor papier, karton en boekbindmateriaal, verwerkt door de leverancier, aanvaardt de opdrachtgever de toleranties, opgelegd door de fabricanten van deze materialen. De leverancier mag 5% (met een minimum van honderd exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. Van drukwerk dat ingewikkelde of bijzondere moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% (met een minimum van 200 exemplaren) meer of minder dan het bestelde aantal exemplaren leveren en factureren. De minder- of meerexemplaren worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

Artikel 17

Alle opdrachten worden uitgevoerd met de normale beschikbare grondstoffen. Speciale vereisten zoals inktlichtechtheid, geschiktheid voor voedingsmiddelen, e.a. moeten bij de prijsvraag door de opdrachtgever opgegeven worden. Indien ze achteraf kenbaar gemaakt worden, kan dit aanleiding geven tot een prijsaanpassing. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren, alsmede de volmaakte onverantwoordelijkheid van de inkten en de volmaakte onverantwoordelijkeheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgt. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, worden uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgever.
Klanten en verantwoordelijkeheid

Artikel 18

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnoding de goederen in ontvangst nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaardt heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. De leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade aan de opdrachtgever o.a. winstderving.

Artikel 19

De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die worden verrekend tegen de prijs van de de bijkomende exemplaren.
Materialen van de opdrachtgever – risico

Artikel 20

De levering geschiedt in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Artikel 21

Alle goederen (papier, films, informatiedragers,enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening van risico voor de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook onstaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheelf of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers of wanneer bovengenoemde bewaargeving één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst is. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. de bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.
Betaling – bevoegdheid

Artikel 22

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het bedrag te betalen, eenzelfde voorschot na ontvangst van de “goed voor druk” en het saldo bij levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, nog afwijking mede. Vanaf de vervaldag brengt elke niet-betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond naar het hogere halve procentpunt. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgelegd op 15% van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddelijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waavoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in dit artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 23

In geval van levering op afroep wordt het factuurbedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Artikel 24

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van de uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaanneming, enz.) zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 10%.

Artikel 25

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigede sommen volledig betaald zijn. de risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

Artikel 26

Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is.